หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต่าไผต่ามัน
อักษรล้านนา
ต่าไผต่ามันฯ
เทียบอักษรไทย
[ต่าไผต่ามัน]
ความหมาย

ว.ทีใครทีมัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่าไผต่ามัน (ต่าไผต่ามันฯ)