หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต่าเปิ้นต่าตั๋ว
อักษรล้านนา
ต่าเพิ่นฯต่าต฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ต่าเพิ้นต่าตัว]
ความหมาย

ว.ทีเขาทีเรา,ทีเองทีข้า,ทีมึงทีกู,ที่ท่านทีกระผม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่าเปิ้นต่าตั๋ว (ต่าเพิ่นฯต่าต฿วฯ)