หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต่าเปิ้น
อักษรล้านนา
ต่าเพิ่นฯ
เทียบอักษรไทย
[ต่าเพิ้น]
ความหมาย

ว.ทีข้า,ทีเรา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่าเปิ้น (ต่าเพิ่นฯ)