หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต่าเข้าต่าน้ำ
อักษรล้านนา
ต่าเขั้าต่านาฯ
เทียบอักษรไทย
[ต่าเข้าต่าน้ำ]
ความหมาย

ว.เวลากินข้าวกินน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่าเข้าต่าน้ำ (ต่าเขั้าต่านาฯ)