หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต่าเข้า
อักษรล้านนา
ต่าเขั้า
เทียบอักษรไทย
[ต่าเข้า]
ความหมาย

ว.มื้อข้าว,เวลา กินข้าว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่าเข้า (ต่าเขั้า)