หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต่าฮา
อักษรล้านนา
ต่ารา
เทียบอักษรไทย
[ต่ารา]
ความหมาย

ว.ทีกู,ถึงคราวกู (ใช้พูดกับเพื่อน)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่าฮา (ต่ารา)