หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต่าน
อักษรล้านนา
ต่านฯ
เทียบอักษรไทย
[ต่าน]
ความหมาย

ว.ธรรมดา เช่น น้ำนี้มีรสต่านๆ - น้ำนี้มีรสธรรมดา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่าน (ต่านฯ)