หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต่าตั๋ว
อักษรล้านนา
ต่าต฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ต่าตัว]
ความหมาย

ว.ทีตนเอง,ทีท่าน(มีความหมายสองอย่างที่ตรงกันข้ามคือ ทีเขา และ ทีเรา ขึ้นอยู่กับข้อความที่ใช้; เช่น ต่าเปิ้นเป๋นดีไฅ่หัว ต่าตั๋วเป๋นดีไฅ่ไห้ - ทีเขาน่าหัวเราะพอถึงทีเราก็อยากร้องไห้; ต่าตั๋วพ่อง - ทีเองบ้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่าตั๋ว (ต่าต฿วฯ)