หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต่างเต่ง
อักษรล้านนา
ต่างฯเต่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ต่างเต่ง]
ความหมาย

ว.โตงเตง-ลักษณะของขนาดใหญ่ที่หย่อนห้อย ถ้าขนาดเล็กใช้ ต่องแต่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่างเต่ง (ต่างฯเต่งฯ)