หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต่างอ๋ก
อักษรล้านนา
ต่างฯอ฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ต่างอก]
ความหมาย

ก.วางบนอก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่างอ๋ก (ต่างฯอ฿กฯ)