หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต่างหม้อ
อักษรล้านนา
ต่างฯหํมฯอฯ
เทียบอักษรไทย
[ต่างหม้อ]
ความหมาย

น๑.เสวียนหม้อ - หญ้าหรือฟางที่ขดเป็นวงกลมสำหรับรองรับหม้อ น๒.กิ้งกือชนิดตัวสีส้มอมแดง ที่มักขดตัวเป็นวง เรียกว่า แมงต่างหม้อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่างหม้อ (ต่างฯหํมฯอฯ)