หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต่างจ๊าง
อักษรล้านนา
ต่างฯช้างฯ
เทียบอักษรไทย
[ต่างช้าง]
ความหมาย

น.สัปคับ - ที่สำหรับใช้บรรทุกของบนหลังช้าง;แหย่งจ๊าง ก็ว่า ก.บรรทุกของบนหลังช้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่างจ๊าง (ต่างฯช้างฯ)