หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต่างจ้อฟ้า
อักษรล้านนา
ต่างฯชํอฯฟ้า
เทียบอักษรไทย
ต่างช่อฟ้า
ความหมาย

ก.ยกช่อฟ้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่างจ้อฟ้า (ต่างฯชํอฯฟ้า)