หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต่ากี้
อักษรล้านนา
ต่ากี้
เทียบอักษรไทย
[ต่ากี้]
ความหมาย

ดู...ตะกี้

ออกเสียงล้านนา
ตะกี้
อักษรล้านนา
ตกี้
เทียบอักษรไทย
[ตะกี้]
ความหมาย

ว.เพิ่งผ่านไปชั่วครู่,ผ่านไปหยกๆ,ผ่านไปสักครู่; ต่ากี้,ต๋ากี้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่ากี้ (ต่ากี้)