หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต่า
อักษรล้านนา
ต่า
เทียบอักษรไทย
[ต่า]
ความหมาย

ว.ครั้ง,วาระ,ส่วน,ส่วนเฉพาะ โอกาส,งานหรือภาระที่กำหนดให้แต่ละบุคคล,เผื่อไว้,สำรองไว้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่า (ต่า)