หน้าหลัก
ต่า
ต่า
[ต่า]

ว.ครั้ง,วาระ,ส่วน,ส่วนเฉพาะ โอกาส,งานหรือภาระที่กำหนดให้แต่ละบุคคล,เผื่อไว้,สำรองไว้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่า (ต่า)