หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต่อแจ้ง
อักษรล้านนา
ตํอฯแจ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ต่อแจ้ง]
ความหมาย

ว.จนกระทั่งสว่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่อแจ้ง (ตํอฯแจ้งฯ)