หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต่อเต๊า
อักษรล้านนา
ตํอฯเทั้าฯ
เทียบอักษรไทย
[ต่อเท้า]
ความหมาย

ว.ตราบถึง,จนกระทั่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่อเต๊า (ตํอฯเทั้าฯ)