หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต่อละต่อฅว่าง
อักษรล้านนา
ตํอฯละตํอฯข้วฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[ต่อละต่อฅว่าง]
ความหมาย

ก.ต่อราคาแบบถูกๆโดยไม่ประสงค์ที่จะซื้อจริง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่อละต่อฅว่าง (ตํอฯละตํอฯข้วฯางฯ)