หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต่อยหม้อ
อักษรล้านนา
ต่อฯยฯหํมฯอฯ
เทียบอักษรไทย
[ต่อยหม้อ]
ความหมาย

ก.เคาะหม้อ,กระทบหม้อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่อยหม้อ (ต่อฯยฯหํมฯอฯ)