หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต่อย
อักษรล้านนา
ต่อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ต่อย]
ความหมาย

ก.เคาะ,กระทบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่อย (ต่อฯยฯ)