หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต่อตี๋นต่อมือ
อักษรล้านนา
ตํอฯตีนฯตํอฯมื
เทียบอักษรไทย
[ต่อตีนต่อมือ]
ความหมาย

ก.ทำน้าที่เป็นลูกมือหรือผู้ช่วยทำงาน สำ.ได้เงินมาเพื่อค้าขายหรือเลี้ยงชีพต่อไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่อตี๋นต่อมือ (ตํอฯตีนฯตํอฯมื)