หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต่อจี้
อักษรล้านนา
ตํอฯจี้
เทียบอักษรไทย
[ต่อจี้]
ความหมาย

ก.อาการที่ตัวต่อใช้เหล็กในทิ่มเข้าไปในผิวหนัง แล้วปล่อยน้ำพิษ ทำให้เจ็บปวดมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่อจี้ (ตํอฯจี้)