หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต่อง
อักษรล้านนา
ต่อฯง
เทียบอักษรไทย
[ต่อง]
ความหมาย

น.เข็ดด้ายหรือไจด้าย; เรียกผ้าขาวม้าว่า ผ้าต่อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่อง (ต่อฯง)