หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต่น
อักษรล้านนา
ต่฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[ต่น]
ความหมาย

ก.คลุก,คลุกเคล้า อย่างคลุกฝุ่น; โต่น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่น (ต่฿นฯ)