หน้าหลัก
ตู๋มมานปี๋
ตูมมานฯปีลฯ
[ตุมมานปลี]

น.ส่วนยอดของปราสาท ถัดจากหลังคาขึ้นไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตู๋มมานปี๋ (ตูมมานฯปีลฯ)