หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตู๋มมานปี๋
อักษรล้านนา
ตูมมานฯปีลฯ
เทียบอักษรไทย
[ตุมมานปลี]
ความหมาย

น.ส่วนยอดของปราสาท ถัดจากหลังคาขึ้นไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตู๋มมานปี๋ (ตูมมานฯปีลฯ)