หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตู๋ม
อักษรล้านนา
ตูม
เทียบอักษรไทย
[ตุม]
ความหมาย

ดู...ตุ๋ม

ออกเสียงล้านนา
ตุ๋ม
อักษรล้านนา
ตุม
เทียบอักษรไทย
[ตุม]
ความหมาย

น.ขอนไม้ ว.ตูม - ยังไม่บาน เช่น เช่น ดอกตุ๋ม - ดอกตูม,บัวตุ๋ม - บัวตูม; ตู๋ม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตู๋ม (ตูม)