หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตู๋ข้า
อักษรล้านนา
ตูข้า
เทียบอักษรไทย
[ตูข้า]
ความหมาย

ส.ข้าพเจ้า,ฉัน,ตัวเรานี้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตู๋ข้า (ตูข้า)