หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตู๋
อักษรล้านนา
ตู
เทียบอักษรไทย
[ตู]
ความหมาย

ส.เรา - สรรพนามบุรุษที่ ๑ แทนตัวผู้พูด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตู๋ (ตู)