หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตู้เยน
อักษรล้านนา
ตู้เอยฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[ตู้เอฺยฺน]
ความหมาย

น.ตู้เย็น - ตู้ไฟฟ้า มีประตูเปิดปิดและมีชั้นวางของชั้นวางของ ภายในมีอุณหภูมิต่ำ สำหรับเก็บอาหารให้เย็น หรือไม่ให้เน่าเสีย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตู้เยน (ตู้เอยฯนฯ)