หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตู้บ
อักษรล้านนา
ทูบ,ทู
เทียบอักษรไทย
[ทูบ]
ความหมาย

ก.เชื่ออย่างสนิทใจ เช่น หูตู้บ - ถูกชักจูงจนเห็นคล้อยตาม ว.ทรุดลง, ยุบลง,ล้มลง; เช่น เข้าตู้บ - ต้นข้าวล้ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตู้บ (ทูบ,ทู)