หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตู้ด
อักษรล้านนา
ทูด
เทียบอักษรไทย
[ทูด]
ความหมาย

น.โรคเรื้อน - เรียกคนที่เป็นโรคเรื้อนว่า ขี้ตู้ด หรือ คนขี้ตู้ด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตู้ด (ทูด)