หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตู่
อักษรล้านนา
ตู่
เทียบอักษรไทย
[ตู่]
ความหมาย

น.เรียกคางคกว่า ก๋บตู่ ก.บังคับกรรโชก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตู่ (ตู่)