หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตูบหมาแหงน
อักษรล้านนา
ตูหมฯาแหงฯร
เทียบอักษรไทย
[ตูบหมาแหงน]
ความหมาย

น.กระต๊อบที่ทำเป็นเพิงหมาแหงน นิยมทำเป็นอาคารชั่วคราว เช่นตอนทำนา ถอนกล้า เกี่ยวข้าว เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตูบหมาแหงน (ตูหมฯาแหงฯร)