หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตูบป๋าง
อักษรล้านนา
ตูปางฯ
เทียบอักษรไทย
[ตูบปาง]
ความหมาย

น.ที่พักชั่วคราว; ป๋าง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตูบป๋าง (ตูปางฯ)