หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตูบกาด
อักษรล้านนา
ตูกาดฯ
เทียบอักษรไทย
[ตูบกาด]
ความหมาย

น.ร้านขายของเล็กๆ - ตูบ คือกระต๊อบ,กระท่อม; กาดคือ ตลาด; เมื่อรวมเป็น ตูบกาด หมายถึง ร้านขายของเล็กๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตูบกาด (ตูกาดฯ)