หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตูบ
อักษรล้านนา
ตู,ตูบ
เทียบอักษรไทย
[ตูบ]
ความหมาย

น.กระท่อม,กระต๊อบ,โรงเรือนขนาดเล็ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตูบ (ตู,ตูบ)