หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตูดเดิ๋ก
อักษรล้านนา
ตูดเดิ้กฯ
เทียบอักษรไทย
[ตูดเดิก็]
ความหมาย

น.กำหนดยามเท่ากับเวลา ๑๘.๐๐ น. - ๑๙.๓๐ น.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตูดเดิ๋ก (ตูดเดิ้กฯ)