หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตูดเจ๊า
อักษรล้านนา
ตูดเชั้า
เทียบอักษรไทย
[ตูดเช้า]
ความหมาย

น.กำหนดยามเท่ากับเวลา ๐๖.๐๐ น. - ๐๗.๓๐ น.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตูดเจ๊า (ตูดเชั้า)