หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตูดฮุ่ง
อักษรล้านนา
ตูดรุ่ง
เทียบอักษรไทย
[ตูดรุ่ง]
ความหมาย

น.กำหนดยามเท่ากับเวลา ๒๔.๐๐ น. - ๐๑.๓๐ น.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตูดฮุ่ง (ตูดรุ่ง)