หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตูดซ้าย
อักษรล้านนา
ตูดช้ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ตูดจ้าย]
ความหมาย

น.กำหนดยามเท่ากับเวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๓๐ น.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตูดซ้าย (ตูดช้ายฯ)