หน้าหลัก
ตุ๋มไม้
ตุมไม้
[ตุมไม้]

น.ขอนไม้,ต้นไม้ที่ โค่นแล้ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ๋มไม้ (ตุมไม้)