หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตุ๋มไม้
อักษรล้านนา
ตุมไม้
เทียบอักษรไทย
[ตุมไม้]
ความหมาย

น.ขอนไม้,ต้นไม้ที่ โค่นแล้ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ๋มไม้ (ตุมไม้)