หน้าหลัก
ตุ๋มกั๋น
ตุมกันฯ
[ตุมกัน]

ก.ประชุมกัน,รวมกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ๋มกั๋น (ตุมกันฯ)