หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตุ๋มกั๋น
อักษรล้านนา
ตุมกันฯ
เทียบอักษรไทย
[ตุมกัน]
ความหมาย

ก.ประชุมกัน,รวมกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ๋มกั๋น (ตุมกันฯ)