หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตุ๋ม
อักษรล้านนา
ตุม
เทียบอักษรไทย
[ตุม]
ความหมาย

น.ขอนไม้ ว.ตูม - ยังไม่บาน เช่น เช่น ดอกตุ๋ม - ดอกตูม,บัวตุ๋ม - บัวตูม; ตู๋ม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ๋ม (ตุม)