หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตุ๊เจ้าหัววัด
อักษรล้านนา
ทุเจั้าห฿วฯวัดฯ
เทียบอักษรไทย
[ทุเจ้าหัววัด]
ความหมาย

น.พระอธิการวัด,เจ้าอาวาส

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ๊เจ้าหัววัด (ทุเจั้าห฿วฯวัดฯ)