หน้าหลัก
ตุ๊เจ้าพะนาย
ทุเจั้าระฯพนาฯยฯ
[ทุเจ้าพระนาย]

น.พระภิกษุสามเณร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ๊เจ้าพะนาย (ทุเจั้าระฯพนาฯยฯ)