หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตุ๊เจ้าพะนาย
อักษรล้านนา
ทุเจั้าระฯพนาฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ทุเจ้าพระนาย]
ความหมาย

น.พระภิกษุสามเณร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ๊เจ้าพะนาย (ทุเจั้าระฯพนาฯยฯ)