หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตุ๊มผ้าต้วบ
อักษรล้านนา
ทุ้มผ้าทวฯบ
เทียบอักษรไทย
[ทุ้มผ้าทวบ]
ความหมาย

ก.คลุมตัวด้วยผ้าห่ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ๊มผ้าต้วบ (ทุ้มผ้าทวฯบ)