หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตุ๊มผ้าขนหนู
อักษรล้านนา
ทุ้มผ้าข฿นฯหู
เทียบอักษรไทย
[ทุ้มผ้าขนหนู]
ความหมาย

ก.เอาผ้าเช็ดตัวคลุมตัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ๊มผ้าขนหนู (ทุ้มผ้าข฿นฯหู)