หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตุ๊ม
อักษรล้านนา
ทุ้ม
เทียบอักษรไทย
[ทุ้ม]
ความหมาย

ก.ห่ม,เอาผ้าคลุมตัว เช่น ตุ๊มผ้า - ห่มผ้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ๊ม (ทุ้ม)