หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตุ๊พะ
อักษรล้านนา
ทุระฯพ
เทียบอักษรไทย
[ทุพระ]
ความหมาย

น.พระภิกษุสามเณร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ๊พะ (ทุระฯพ)