หน้าหลัก
ตุ๊บโต๊ะ
ทุโตะ฿
[ทุบโต๊ะ]

ก.ใช้มือตีโต๊ะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ๊บโต๊ะ (ทุโตะ฿)