หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตุ๊บโต๊ะ
อักษรล้านนา
ทุโตะ฿
เทียบอักษรไทย
[ทุบโต๊ะ]
ความหมาย

ก.ใช้มือตีโต๊ะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ๊บโต๊ะ (ทุโตะ฿)